Seurakunnan hautausmaan takaosassa on vuonna 2010 perustettu poistettujen kivien hautausmaa. Esillä olevat hautakivet, ristit ja laatat on valittu pitkään kiviaidan reunalla olleista hautamuistomerkeistä. Valinnassa käytettiin asiantuntijoina seurakuntalaisia. Valintaperusteena käytettiin vainajan tunnettavuutta paikkakunnalla tai jotakin ansioita. Lisäksi etsittiin poikkeuksellisen näköisiä muistomerkkejä.

Näkymää hautausmaalta museoalueelle

Hautausmaalla oleva hautamuistomerkki "Ruttokivi", jossa on muistoteksti: 1711 ruttoon kuolleiden työtä jatkaen - Pornaisten Maamiesseura

Pornaisten seurakunnan Hautaustoimen ohjesäännön 11 § Hautamuistomerkki

Haudalle saadaan asettaa seurakunnan vahvistamien muistomerkkiohjeiden tai hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen muistomerkki. Kirkkoneuvosto voi painavista syistä antaa luvan ohjeista poikkeavan muistomerkin asettamiseen.

Haudalle pantava muistomerkki on asetettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkin pystyttäminen on suoritettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen seurakuntamestarin tai hänen sijaisensa kanssa.

Hautamuistomerkkien tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehtyjä, eivätkä ne saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomina kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu aikaisintaan hautaamista seuraavan kesäkuun alusta alkaen kunkin vuoden lokakuun loppuun asti, mikäli routaantunut maa ei sitä estä.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jätetyt siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.

Seurakunnalla on oikeus asianomaisen kustannuksella kuljettaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt kautamuistomerkit tai muut laitteet.

Uuden haudan reunustaminen aidalla, kiveytyksellä tai muuten on ilman seurakunnan lupaa kielletty, ellei hautausmaan käyttösuunnitelma näitä salli.

Määräysten vastaisesti asetetut muistomerkit on seurakunnan kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettavaksi haudan ja sen ympäristön kauneutta häiritsevät aidat, puut, pensaat ja muut kasvit

Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä on erikseen säädetty.