Muistomerkit

 

Uuden muistomerkin hankinta


Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Ennen uuden muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma. Muistomerkkisuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi talouspäällikölle.  Asian hoitaa usein muistomerkin valmistaja.

Muistomerkkisuunnitelmaa ei voida hyväksyä ennen kuin hautausmaksut ovat maksettu.

Haudan kukkareunuksien asentaminen haudalle on pääsääntöisesti kielletty. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudalta ilman lupaa tai vastoin määräyksiä valmistetut ja asennetut hautakivet, kukkareunukset ja muut hautalaitteet. Seurakunta ei korvaa hyväksyttyjä kukkareunuksia, jos ne vaurioituvat kaivutöiden tai roudansulatuksen yhteydessä.

 

Hautakiven poisto arkkuhautauksen ajaksi


Haudattaessa arkku vanhaan hautaan, jossa on jo muistomerkki, on omaisten sovittava hautakiviliikkeen tai hautaustoimiston kanssa muistomerkin poistamisesta haudalta hautauksen ajaksi. Hautamuistomerkki on poistettava turvallisuussyistä, jotta kivi ei kaivutyön tai arkun hautaan laskun aikana putoa avonaiseen hautaan tai muuten aiheuta vaaratilanteita. 

Seurakunta asettaa haudalle väliaikaisen hautaristin, jossa on hautapaikkatieto ja vainajan nimi. Väliaikainen muistomerkki poistetaan vuoden kuluttua hautauksesta, vaikka pysyvää muistomerkkiä ei olisi haudalle pystytetty.

 

Muistomerkin poistaminen haudalta pysyvästi

 

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §). Menettely edellyttää seurakunnilta hautaoikeuksien määräaikojen seuraamista sekä tietoja hautaoikeuden haltijoista ja heidän yhteystiedoistaan.

Seurakunta ilmoittaa hautaoikeuden haltijalle hautaoikeutta koskevan määräajan päättymisestä kirjeitse, mikäli seurakunnalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot. Muussa tapauksessa hautaoikeuden päättymisestä laitetaan tiedote haudalle. Ellei määräaikaa ole jatkettu eikä hautamuistomerkkiä poistettu, muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus muistomerkin poistamiseen (Hautaustoimilaki 5 luku 14 §).

Haudan hautaoikeuden voimassaoloa voi tiedustella seurakunnan hautausasioiden toimistosta.

 

Vaaralliset hautamuistomerkit ja muut hautalaitteet


Vastuu hautamuistomerkeistä ja muista hautalaitteista kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Kallistuneet hautakivet ja reunakivet tulee oikaista vaaratilanteiden välttämiseksi.

Omaisia kehotetaan viipymättä oikaisuttamaan muistomerkki ja muut kivilaitteet, mikäli havaitsevat hautausmaalla käydessään niiden olevan vaarallisesti kallellaan tai painuneena. Kaatumisvaarassa olevan muistomerkin oikaisu kuuluu omaisille ja heidän on ryhdyttävä toimeen. Työn voi tehdä itse tai tilata työn kivialan ammattilaiselta tai muistomerkkejä välittävältä tai valmistavalta yritykseltä.

Seurakunta voi asettaa haudalle oikaisukehotuksen. Välitöntä vaaraa aiheuttavat muistomerkit voidaan seurakunnan toimesta kaataa hallitusti maata vasten. Mikäli muistomerkin kunnostuskehotuksia ei noudateta ja muistomerkki haittaa hautausmaan hoitotöitä, voidaan muistomerkki siirtää pois haudalta.

Haudan kukkapenkin reunustaminen on hautaustoimen ohjesäännössä kielletty. Etenkin pienet kivet aiheuttavat nurmikonhoitotöissä työkoneista sinkoutuessaan vaaratilanteita mm. työntekijöille ja muille hautausmailla liikkuville sekä muistomerkeille. Seurakunnan työntekijöillä on oikeus poistaa haudalta vastoin määräyksiä asennetut tai vaaraa aiheuttavat reunukset tai muut vaaratilanteita aiheuttavat tavarat tai koriste-esineet, jotka eivät ole tukevasti haudan kukkapenkin alueella. Hautakiven takana ei saa säilyttää mitään.